Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

Техникалық реттеу және метрология комитеті

  • 2016 жылы өткізілген аймақтық штаб отырыстар саны - 73-нан астам
  • Нормативтік техникалық құжаттардың мемлекеттік бірыңғай қорындағы стандарттардың жалпы саны - 69500 
  • Комитеттің Департаменттерімен 2016 жылғы жүргізілген тексерістер саны - 1228 
  • 2016 жылы әзірленген ұлттық стандарттар саны - 747

Планы

            2017 жылға арналған техникалық регламенттерді,

стандарттарды, соның ішінде Қарағанды облысындағы кәсіпорындарға және ұйымдарға сапа менеджменті жүйесіне таратылатын стандарттарды ендіру жөніндегі өңірлік жоспар

№ п/п

Іс-шаралар атаулары

Аяқталу үлгісі

Орындалу мерзімі

Міндетті орындаушылар

1

- Құрылыс саласындағы басымдық бағыт бойнша;

- КО/ЕЭО техникалық регламенттері мен стандарттарын бейімдеу және енгізу мәселелері;

- КО/ЕЭО техникалық регламенттерінің жобалары;

- ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жобалары;

- КО/ЕЭО техникалық регламенттері бойынша түскен ұсыныстарды талдау жүргізу;

- ЕЭО аумағындағы техникалық реттеу саласының басқа да жобалары мен актілері бойынша техникалық реттеу субъектілерінің қатысуымен дөңгелек үстелдер және семинарлар өткізу

ҚР ИДМ ТРМК- ақпарат

КО/ЕЭО ТР бойынша МІК, жария талқылау рәсіміне дейін 30 күннің ішінде;

КО/ЕЭО ТР өзара байланысты стандарттар тізімдері бойынша – белгіленген мерзімдеріне сәйкес;

ГОСТ жобалары бойынша – белгіленген мерзімдеріне сәйкес;

Келесі есептік кезең айының 15 күнінен кешіктірмей жарты жылда 1 рет

Әкімдік (ӨИИДБ),

ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ (келісім бойынша)

2

Туынды мәселелерді анықтау, сондай-ақ техникалық реттеу саласындағы заңнамалар талаптарына түсініктеме беру мақсатында Қазақстан индустриаландыру картасына, өңірлік индустриаландыру картасына енгізілген кәсіпорындарға бару

ҚР ИДМ ТРМК- ақпарат

Келесі есептік кезең айының 15 күнінен кешіктірмей жарты жылда 1 рет

Әкімдік (ӨИИДБ),

ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ,

«ҚазМетрИн» РМК ҚФ

(келісім бойынша)

3

Заңнамада бекітілген талаптарына сәйкес 2017-2018 жылдарына мемлекеттік стандарттау Жоспарларына ұсыныстар әзірлеу

ҚР ИДМ ТРМК- ұсыныс-өтінімдер

ағымдағы жылдың 15 ақпанына дейін

Әкімдік (ӨИИДБ),

ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ (келісім бойынша)

4

Халықаралық стандарттарға сәйкес, сапа менеджменті жүйесін енгізген және сертификатталған, оның ішінде экспортқа бағытталған кәсіпорындар бойынша сапа жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттау бойынша мониторинг өткізу

ҚР ИДМ ТРМК- ақпарат

Келесі есептік кезең айының 15 күнінен кешіктірмей жартыжылда 1 рет

Әкімдік (ӨИИДБ),

ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ (келісім бойынша)

5

Саудадағы техникалық кедергілер,санитарлық фитосанитарлық шаралар қолдану жөніндегі ДСҰ-ның келісімдері мәселелері бойынша ақпараттармен өзара қарым қатынас және өзара ақпарат алмасу бойынша «кері байланыс» жүзеге асыру

ҚР ИДМ ТРМК- ақпарат

Келесі есептік кезең айының 15 күнінен кешіктірмей жарты жылда 1 рет

Әкімдік (ӨИИДБ),

ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ (келісім бойынша)

6

Халықаралық стандарттарға сәйкес менеджмент жүйесін әзірлеу, техникалық реттеу, енгізу бойынша мәселелерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, соның ішінде газет журналдардарда жариялауға дайындау

ҚР ИДМ ТРМК- ақпарат

Келесі есептік кезең айының 15 күнінен кешіктірмей жарты жылда1 рет

Әкімдік (ӨИИДБ,ІСБ),

ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ,

КП

(келісім бойынша)

7

Жұмыстың орындалуы жөнінде мәліметтер дайындау

ҚР ИДМ ТРМК- ақпарат

Келесі есептік кезең айының 15 күнінен кешіктірмей жарты жылда 1 рет

келісім бойынша

Әкімдік (ӨИИДБ), ТРМКД,

«ҚазСтИн» РМК ҚФ


Региональный план по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях

Карагандинской области на 2015 год и их реализация

п/п

Мероприятие

Форма

завершения

Срок

исполнения

Ответственные

исполнители

1. Проведение мероприятий по вопросам технических регламентов и стандартов

1.1

Проведение круглых столов, семинаров по вопросам адаптации и внедрения технических регламентов Таможенного Союза и стандартов, обсуждение проектов технических регламентов Таможенного Союза, а также обсуждение проектов межгосударственных и национальных стандартов с участием субъектов технического регулирования, специалистов, имеющих звание эксперта- аудитора по подтверждению соответствия продукции и услуг, технических экспертов

Информация в КТРМ МИР РК

По ТР ТС за 30 дней до завершения процедуры публичного обсуждения, ВГС

По перечням стандартов взаимосвязанных с ТР ТС - в соответствии с установленными сроками

По проектам ГОСТ - в соответствии с установленными сроками

Отчет 1 раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Акимат (УПИИР)

(по согласованию ДКТРМ, ф-лы РГП «КазИнСт» и РГП «КазИнМетр», ТОО «НЦА»)

1.2

Включение представителей уполномоченного органа в области технического регулирования и метрологии для обеспечения выполнения требований технических регламентов и стандартов в составы комиссии по финансированию и приемке инвестиционных проектов на республиканском и местном уровнях

Решение/Протокол

По мере необходимости

Акимат (УПИИР) (по согласованию ДКТРМ, ф-лы РГП «КазИнСт» РГП «КазИнМетр» ТОО «НЦА» и др.)

1.3

Посещение предприятий, включенных в Карту индустриализации Казахстана, региональную карту индустриализации с целью выявления проблемных вопросов, а также разъяснения требований законодательства в области технического регулирования

Информация в КТРМ МИР РК

Ежеквартально

Акимат (УПИИР) (по согласованию ДКТРМ, ф-л РГП «КазИнСт»)

1.4

Мониторинг оснащенности органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза

Информация в КТРМ МИР РК

1 раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Акимат (УПИИР) (по согласованию ДКТРМ,

ТОО «НЦА»)

2. Создание условий для производства конкурентоспособной продукции

2.1

Подготовка предложений к Планам государственной стандартизации на 2015-2017 года в соответствии с требованиями, установленными законодательством

Предложения- заявки в КТРМ МИРРК

До 15 февраля т. г.

Акимат (УПИИР)

(по согласованию ДКТРМ, ф-лы РГП «КазИнСт» и РГП «КазИнМетр», ТОО «НЦА» Региональные НПП и др.)

2.2

Подготовка предложений по актуализации перечней стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами Таможенного Союза, а также в программы по разработке межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами Таможенного союза

Предложения в КТРМ МИР РК

1 раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Акимат (УПИИР)

(по согласованию ДКТРМ, ф-л РГП «КазИнСт», Региональные НПП и др.)

2.3

Осуществление мониторинга внедрения, 'сертификации систем менеджмента, соответствующих международным стандартам, в том числе и по экспортоориентированным предприятиям, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента

Информация в КТРМ МИР РК

1 раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Акимат (УПИИР)

(по согласованию ДКТРМ, ф-л РГП «КазИнСт»)

3. Повышение эффективности государственного контроля

3.1

Освещение в средствах массовой информации вопросов по техническому регулированию, внедрению, разработке систем менеджмента в соответствии с международными стандартами, в том числе подготовка публикаций в газеты и журналы

Информация в КТРМ МИР РК

1 раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Акимат (УПИИР, УВП) (по согласованию ДКТРМ, ф-лы РГП «КазИнСт» и РГП «КазИнМетр», ТОО «НЦА» и др.)

4.

Подготовка отчетов о выполнении работ

Информация в КТРМ МИР РК

1 раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Акимат (УПИИР), ф-л РГП «КазИнСт» и ДКТРМ, ТОО «НЦА»

Примечание:

КТРМ МИР РК - Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК

ДКТРМ МИР РК - Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства Министерства по

инвестициям и развитию РК

УПИИР - Управление промышленности и индустриально-инновационного развития ф-л РГП «КазИнСт» - Филиал Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

РГП «КазИнМетр» - Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

ТОО «НЦА» - Товариществ с ограниченной ответственностью «Национальный центр аккредитации»

НПП - Национальная палата предпринимателей Казахстана
Министр блогы

Қасымбек
Жеңіс Махмұдұлы

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУЫНДА ХАЛЫҚПЕН КЕЗДЕСУ

загрузка карты...